کد : DK-197879     

هابط کردن


پرت کردن . انداختن .
  • پایین آوردن . پایین انداختن . نزول کردن . هبوط دادن .
  • به مجاز، خوار کردن .