کد : DK-201512     

وابنجان


(دسکره ...) از دیه های وازکرود و قم . (تاریخ قم ص 137).