کد : DK-66452     

چابوک دست


چابکدست . ماهر. تردست:
چه چابوک دستی است بازی سگال
که در پرده داند نمودن خیال .

اسدی (گرشاسبنامه ).