کد : DK-66445     

چابک خیزی


تندی . تیزی . عمل اشخاصی که سبک خیزند:
دست حفظت بهر چابک خیزی و بربستگی
بر میان شعله بربندد نطاق از برگ کاه .

عرفی (از بهار عجم ).