کد : DK-66449     

چابک دستی


استادی . مهارت . چالاکی:
به چابکدستی و استادکاری
کنی در کار این قصر استواری .

نظامی (خسرو و شیرین ).