کد : DK-66451     

چابک ربا


زودربا. رباینده چالاک و چابک:
ستاننده چابک ربائی است زود
که نتوان ستد باز هرچ آن ربود.

اسدی .