کد : DK-66454     

چابک رقیب


حریف ماهر. رقیب چالاک:
هر نفس این پرده چابک رقیب
بازییی از پرده برآرد غریب .

نظامی (مخزن الاسرار).