کد : DK-66459     

چابک روی


چابک رفتاری . تندروی . چالاکی در راه رفتن:
به چابک روی پیکرش دیوزاد
به گردندگی کنیتش دیو باد.

نظامی (شرفنامه ).