کد : DK-66455     

چابک رکاب


سوار نیک و فارس:
ز جنگی سواران چابک رکاب
به نهصد هزار آمد اندر حساب .

نظامی (شرفنامه ).