کد : DK-66442     

چابک نفسی


شتاب . سرعت . تندروی . چابک سخنی:
ذوق چابک نفسی ناله ربایان دارند
هر کجا درد بدر تاخت عنان گیر شدیم .

ظهوری (از آنندراج ).