کد : DK-66441     

چابک پای


تیزپا و تندرو.
  • چالاک و ماهر در رقص:
    با همه نیکویی سرود سرای
    رودسازی به رقص چابک پای .

    نظامی (هفت پیکر).