کد : DK-66519     

چاخان بازی


تملقگویی . حقه بازی . شارلاتانی . چرب زبانی و خوش آمدگویی . عمل اشخاص چاخان .