کد : DK-66456     

چاپاتی


نان فطیر نازک باشد که خمیر آن را با دست پهن سازند و بر روی تابه پزند. (برهان ). نانی لطیف که بتازیش «رغیف » خوانند.(شرفنامه منیری ). و رجوع به چپاتی شود:
غلام کنجد کاکی و قبه های تنک
رهی ّ چهره چاپاتی و لب گرده .

سوزنی .