کد : DK-203614     

یابلنوئی


کوهی است در سیبری ، 2800 متر ارتفاع دارد. در تاریخ مغول سلسله جبال یابلنوئی (حالیه ) با قراقروم یکی دانسته شده و ظاهراًاین رشته کوه را نباید با سلسله ای که امروزه قراقروم خوانده می شود و در جنوب ترکستان شرقی و شمال کشمیرواقع است اشتباه نمود. رجوع به تاریخ مغول ص 7 شود.