کد : DK-203619     

یابنده


پیداکننده . واجد. که یابد.ج ، یابندگان . مرخم یابنده ، «یاب » است که در ترکیب با کلمات دیگر بکار رود. رجوع به یاب شود:
به هر زیر برگی شتابنده ای است
به هر منزلی راه یابنده ای است .

نظامی .