کد : DK-203625     

یابو


نوعی از اسب بارکش که کوچک میباشد. (آنندراج ). اسب کوچک و اسب باری . (ناظم الاطباء). اسب از نژاد پست . اسب پالانی . اسب کم بها. اسب لکنتی و زوار دررفته:
هست با بنده مرده یابوئی
عنکبوتی تنیده بر موئی .

حکیم کاظماتونی (از آنندراج ).