کد : DK-203628     

یابوشقان


اسم ترکی غری السمک است . (فهرست مخزن الادویه ). به فارسی سریشم و به هندی سریش و به ترکی یابوشقان نامند.(مخزن الادویه ذیل غری ). و رجوع به غری و سریشم شود.