شاخدار
شاخور. صاحب شاخ . باسرو. ذوقرن . هر حیوانی که دارای شاخ باشد. (ناظم الاطباء). حیوانات شاخ دار مانند گاو، بز، گوسفند، آهو، گوزن و امثال آن .
 • مطلق گاو و گوسفند و بز و میش:
  خونریز شاخدار خوش آمد به روز عید
  در موسمی که باشد گلریز شاخسار
  از شاخسار باد نگونسار دشمنت
  خونریز او فریضه چو خونریز شاخدار.

  سوزنی .

 • شاتونوف دو راندون
  مرکز کمون لوزر ، از آروندیسمان مند ; دارای 430 تن جمعیت است . شوالیه دو گه کلن سپهسالار قشون سلطنتی فرانسه هنگامی که این محل را در محاصره گرفته بود بسال 1830 م . درگذشت .
  شاتیة
  ="line-height: 25px;"> متاسفانه نتیجه ای برای جستجوی شاتیة در لغتنامه دهخدا یافته نشد.

  برای جستجوی بهتر:
  - در نوشتن املای کلمه خود بیشتر دقت کنید.
  - در نوار جستجو بجای حروفی که نمیدانید از خط فاصله (-) استفاده کنید. مانند:( س-ر، یا سر-س-ان)
  - در نوار جستجو می توانید ستاره (*) را برای تعداد نا معلومی از حروف بکار برید مانند: نمایشگ*، یا *وستان.
  شاخ آهو
  بمعنی کمان تیراندازی باشد. (برهان قاطع). کنایه از کمان است . (آنندراج ) (غیاث ) (انجمن آرا):
  چو بر شاخ آهو کشد چرم گور
  بدوزد سر مور بر پای مور.

  نظامی (از انجمن آرا).

  شاخ به شاخ شدن
  با کسی ; معارضه و مجادله خاصه با قوی تر از خود کردن . (امثال و حکم دهخدا). مناطحت . شاخ بهم بند شدن . شاخ بهم گیر کردن .
  شاخدان
  موضعی بین کشم و قلعه ظفر (در ولایت بدخشان ). در حاشیه تاریخ شاهی بنقل از اکبرنامه آمده است «: رای جهان آرای بر آن قرار گرفت که بجهت مزید سرانجام مهام بدخشان و آسودگی سپاه و رعیت ، قشلاق، درقلعه ظفر واقع شود. به این عزیمت صائب متوجه آن حدود شدند چون بموضع شاخدان (که مابین کشم و قلعه ظفر است ) نزول اجلال شد مزاج صحت امتزاج آن حضرت از مرکز اعتدال فی الجمله منحرف شد». (تاریخ شاهی چ کلکته حاشیه ص 314).
  شاتونوف دیله ویلن
  مرکز کمون ایله ویلن از آروندیسمان سن - مالو ، دارای 520 تن جمعیت است .
  شاجب
  اندوهگین .
 • هلاک شونده . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد): در بقای او عوض از هر شاجب و خلف از هر غازب و عازب است . (ترجمه تاریخ یمینی چ سنگی ص 460).
 • مرد زیاد فسوس کننده و پرگوی . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).
 • کلاغ سخت آواز. (مهذب الاسماء). زاغ سخت بانگ. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).
 • شاخابه
  شاخ آبه شهرود. خلیج . (شعوری ). جویی و نهری باشد که از رود بزرگ و دریا جدا شود و آن را به تازی خلیج گویند. (فرهنگ جهانگیری ). جوی کوچکی را گویند که از رودخانه ای بزرگ یا رودخانه ای که از دریا جدا میشود جدا شده باشد و آن را به عربی خلیج میگویند. (برهان قاطع) (آنندراج ) (انجمن آرا). خلیج یعنی قطعه ای از دریا که در خشکی داخل شده باشد. (ناظم الاطباء). خلیج کوچک . (فرهنگ نظام ). شرم . (ج ، شروم ). (منتهی الارب ) .
  شاخ به شاخ گذاشتن
  با کسی ، حاضر برای مقابله شدن .(فرهنگ نظام ). رجوع به شاخ به شاخ شدن با کسی شود.
  شاخ درآوردن
  در محاوره امروز بمعنی بسیار تعجب کردن است . (فرهنگ نظام ). عظیم حیرت کردن از شنیدن یا دیدن چیزی .
 • در تکلم بمعنی بسیار پشیمان شدن . (فرهنگ نظام ). رجوع به شاخ برآوردن شود.
 • شاتونوف سور سارت
  مرکز کمون من - اِ - لوار ، از آروندیسمان سگره . واقع در ساحل رود سارت ، دارای 1300تن جمعیت است .
  شاخ انگور
  نام دارویی است . (ناظم الاطباء) (آنندراج ).
 • شمراخ . (دهار).
 • شاخ بیجاده
  کنایه از شمع:
  باده پیش آر و پیش من بنشین
  شاخ بیجاده پیش من بنشان .

  قطران .

  شاخ در شاخ
  کنایه از دور و دراز و گوناگون . (برهان قاطع) (آنندراج ). شاخ بشاخ:
  بدین امیدهای شاخ درشاخ
  کرمهای تو ما را کرد گستاخ .

  نظامی (از آنندراج ).

  شاتونوف سور شارنت
  مرکز کمون شارانت ، از آروندیسمان کنیاک ، واقع در ساحل رود شارانت ، دارای 3000 تن جمعیت و دارای صنعت تقطیر و آلکل سازی است .
  شاخب
  دوشنده شیر.
 • سایل ، جاری . (از المنجد) (منتهی الارب ). خون جهنده . (ناظم الاطباء).
 • شاخ پیدا شدن
  کسی را، کنایه از رسوا شدن . (امثال و حکم دهخدا):
  چون کند دعوی خیاطی کسی
  افکند درپیش او شه اطلسی
  که ببر این را بغلطاق فراخ
  ز امتحان پیدا شود او را دو شاخ .

  مولوی (از امثال و حکم دهخدا).

  شاخ دمیدنی
  نفیر و کرنای و بوق. (ناظم الاطباء).
  شاتونوف سورشر
  مرکز کمون شر ، از آروندیسمان سن - آرمان - مون - رون ، واقع در کنار رودخانه شر ، دارای 1900 تن جمعیت است .