شیوه دار
شیوه دارنده . دارای سبک و طریقه خاص در هنر.
 • اهل حرفت و صناعت و کاریگر و دارای هنر و پیشه ور. (ناظم الاطباء). هنرمند و صاحب فن و کمال . (آنندراج ).
 • چست و چالاک .
 • کارآزموده و کارگزار. (ناظم الاطباء).
 • شی هوآنگ
  امپراتور چین در نیمه قرن سوم میلادی . وی موسس بنای دیوار چین است . (از فرهنگ فارسی معین ).
  شینیزی
  نوعی است از جامه . (مهذب الاسماء).
  شیوه زبان
  شیرین گفتار و فصیح و بلیغ. (ناظم الاطباء).
  شیهه
  آواز اسب . صَهیل . (انجمن آرا) (فرهنگ اوبهی ) (از برهان ) (از غیاث ) (یادداشت مولف ) (از آنندراج ). شنه . شیه . بانگ اسب . صهال . (یادداشت مولف ):
  همی بست از گرد تک چشم مهر
  همی کافت از شیهه گوش سپهر.

  اسدی .

  شیوع
  شیع. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). آشکار شدن . (از اقرب الموارد) (آنندراج ) (غیاث ). آشکارا شدن خبر. (تاج المصادر بیهقی ) (المصادر زوزنی ) (دهار). آشکارا شدن . (ترجمان القرآن جرجانی ص 63). رجوع به شیع شود.
 • مشهور و متداول شدن . (فرهنگ فارسی معین ).
 • شیوه زدن
  در تداول عامه ، اهل فرقه بودن . عادتهای زشت داشتن . (فرهنگ لغات عامیانه ). حیله بکار بردن .(یادداشت مولف ).
 • عمل بد داشتن زن . منحرف بودن زن . (یادداشت مولف ). رجوع به شیوه ای شود.
 • شیهه کشیدن
  شنه برآوردن اسب . بانگ برآوردن اسب . (یادداشت مولف ). شیهه زدن . (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به شیهه شود.
  شیوع یافتن
  مشهور و متداول شدن . (فرهنگ فارسی معین ).
  شیوه زن
  در تداول عامه ، شیوه زننده . اهل فرقه . کسی که دارای عادتهای زشت و ناپسند اخلاقی است . (فرهنگ لغات عامیانه ). رجوع به شیوه ای و شیوه زدن شود.
  شیوازبان
  فصیح . (المصادر زوزنی ). فصیح زبان که بلیغبیان باشد. (برهان ). فصیح و بلیغ و تیززبان . (غیاث ). فصیح زبان . (ناظم الاطباء) (از آنندراج ). خوشخوان:
  بلبل شیوازبان ناله به آهنگ برد
  فاخته با عندلیب چنگ سوی چنگ برد.

  فخر اصفهانی (از جهانگیری ).

  شیوعی
  کمونیست . اشتراکی مذهب . تابع مردم کمونیست . (یادداشت مولف ). رجوع به مترادفات کلمه شود.
  شیوه شو
  دهی است از بخش سردشت شهرستان مهاباد. سکنه آن 127 تن . آب آن از رودخانه سردشت . صنایع دستی آنجا جاجیم بافی است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).
  شییاریدن
  شیاریدن . شیار کردن . (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به شیاریدن و شیار کردن شود.
  شیوازبانی
  فصاحت . (المصادر زوزنی ). فصیح زبان بودن . فصیح بیان بودن . (از یادداشت مولف ): التفاصح ; شیوازبانی نمودن که نباشد. (المصادر زوزنی ) (دهار). تفصح ; شیوازبانی نمودن . (تاج المصادر بیهقی ).
  شیوه کار
  شیوه گر. شیوه باز. (ناظم الاطباء). رجوع به شیوه باز شود.
  شییخ
  مصغر شیخ . (ناظم الاطباء). رجوع به شیخ شود.
  شیوان
  آمیخته و برهم زده .
 • لرزان . (ناظم الاطباء) (برهان ) (آنندراج ) (انجمن آرا).
 • شیوم
  شیم .(ناظم الاطباء). استوار و راست کردن حمله را در جنگ.
 • درآمدن چیزی .
 • ساق خود رابر اسب زدن .
 • پنهان کردن چیزی در چیزی .(منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). رجوع به شیم شود.
 • شیوه کردن
  ناز و کرشمه نمودن . (یادداشت مولف ):
  پارسایی و سلامت هوسم بود ولی
  شیوه ای می کندآن نرگس فتّان که مپرس .

  حافظ.