شابورد
هاله را گویند و او را خرمن ماه نیز گویند. (فرهنگ جهانگیری ). مصحف شایورد. (حاشیه برهان قاطع چ معین ).
شاپور قاجار
شاهزاده شیخعلی میرزا است . او هم از فرزندان حضرت خاقان صاحبقران مغفور فتحعلی شاه مبرور بوده والده اش صبیه شیخعلی خان زند و بدان مناسبت بنام جدّ امی موسوم شد هم از راه نسبت بحکومت ملایر و پری که محل توقف ایلات زندیه بوده مخصوص آمد. سالها در آن ولایت به عیش و عشرت و لهوو لعب پرداخت . در آغاز دولت سلطان محمد شاه بن عباس شاه بن خاقان اکبر از حکومت مخلوع و بکنجی آرامیده بطاعت یزدان و دعای سلطان پرداخت تا درگذشت . از اوست :
پرسید نخست از دل ما
هر تیر ستم که از کمان جست .

#

شاتام
مجمع الجزایری از زلاند جدید واقع در اقیانوسیه .
شاتله آن بری
(لو) مرکز کمون سن - اِ - مارن ، از آروندیسمان ملن ; دارای 1050 نفر جمعیت است .
شات و شوت
لاف زدن (در زبان محاوره ). (فرهنگ نظام ).
شابورق
فولاد معدنی . (ناظم الاطباء). رجوع به شابرقان شود.
شاپورکام
رود... از رودهای بخارا و نواحی آن . نرشخی درباره آن نویسد: «رود شاپورکام و عامه بخارا شافر کام خوانند و آورده اند که یکی از فرزندان کسری از آل ساسان از پدر خویش خشم گرفت و بدین ولایت آمد (و) نام (او) شاپور بود... چون ببخارا رسید بخاراخدات او را نیکو داشت و این شاپور شکار دوست بود. یک روز بشکار رفت و بدان جانب افتاد ودر آن تاریخ آنجا هیچ (دیهه ) نبود و آبادانی نبود. مرغزاری بود و جایگاه شکار. او را خوش آمد. جایگاه از بخاراخدات به مقاطعه بگرفت تا آن جایگاه آبادان کند. بخاراخدات آن موضع را به او داد. این شاپور رود عظیم بر کند و بنام خود کرد یعنی شاپورکام و بر آن رود روستاها نهاد و کاخ بنا کرد. (تاریخ بخارا ص 38).
شاتان
قلعه ای است به دیاربکر. (معجم البلدان ).
شاتم
دشنام دهنده .
 • کسی که دیگری را به چشم حقارت بنگرد.
 • کسی که در بدبختی دیگری خوشحالی کند. (ناظم الاطباء).
 • شابورقان
  اسم حدید ذکر است که فولاد باشد. (تحفه حکیم مومن ). فولاد معدنی . (ناظم الاطباء). رجوع به شابرقان شود.
  شاتانوگا
  تلفظ فرانسوی چاتانوگا، یکی از شهرهای اتازونی واقع در ایالت تنسی . جمعیت آن 131000 نفر و صنایع ذوب فلزات آن معروف است .
  شاتن
  بافنده . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء).
  شاتوگونتیه
  مرکز آروندیسمان ماین واقع در کنار رودخانه ماین دارای 6700 تن جمعیت است ، ساکنان آن را به زبان فرانسوی کاسترو گونته رین خوانند. آبهای معدنی (دارای مواد آهنی ) موسوم به پوگ رویه آن معروف است .
  شابورگان
  فولاد معدنی است . (فرهنگ جهانگیری ). رجوع به شابرقان شود. اسم فولاد است که حدید ذَکر باشد. (فهرست مخزن الادویه ). و معرب آن شابورقان است . (برهان قاطع). رجوع به شابرقان شود.
  شاپورگرد
  نام شهری که بنای آن به شاپور اول منسوب است:
  یکی شارسان نام شاپور گرد
  که گویند باداد شاپور کرد.

  فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج 7 ص 2006).

  شاتانی
  منسوب به شاتان . رجوع به شاتان شود.
  شاتنوا
  مرکز کمون وژ ، از آروندیسمان نوف شاتو ; دارای 820 نفر جمعیت است .
  شاتولاتور
  محلی در کمون پویاک واقع در دپارتمان ژیروند شراب سرخ آن از بهترین شرابهای مدوک بشمار است .
  شابورن
  فولاد معدنی است . (فرهنگ جهانگیری ). فولاد است که حدید ذکر باشد. (فهرست مخزن الادویه ). فولاد معدنی باشد. (برهان قاطع). رجوع به شابرقان شود.
  شاپور نشابوری
  رجوع به اشهری شاپور... شود.