فائت
نیست شونده . فوت کننده . (غیاث ). فایت .
 • گذشته . ازدست رفته: اما تقدیر آسمانی کرده آمده بود و کار فائت شد. (ترجمه تاریخ یمینی ص 361).
  ترسد ار آید رضا خشمش رود
  انتقام و ذوق از او فایت شود.

  مولوی .

 • فائغة
  ="line-height: 25px;"> متاسفانه نتیجه ای برای جستجوی فائغة در لغتنامه دهخدا یافته نشد.

  برای جستجوی بهتر:
  - در نوشتن املای کلمه خود بیشتر دقت کنید.
  - در نوار جستجو بجای حروفی که نمیدانید از خط فاصله (-) استفاده کنید. مانند:( س-ر، یا سر-س-ان)
  - در نوار جستجو می توانید ستاره (*) را برای تعداد نا معلومی از حروف بکار برید مانند: نمایشگ*، یا *وستان.
  فائجة
  ="line-height: 25px;"> متاسفانه نتیجه ای برای جستجوی فائجة در لغتنامه دهخدا یافته نشد.

  برای جستجوی بهتر:
  - در نوشتن املای کلمه خود بیشتر دقت کنید.
  - در نوار جستجو بجای حروفی که نمیدانید از خط فاصله (-) استفاده کنید. مانند:( س-ر، یا سر-س-ان)
  - در نوار جستجو می توانید ستاره (*) را برای تعداد نا معلومی از حروف بکار برید مانند: نمایشگ*، یا *وستان.
  فائق
  برگزیده و بهترین از هر چیزی . (منتهی الارب ):عصاره نایی بقدرتش شهد فائق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته . (گلستان ).
 • شکافنده . (آنندراج ).
 • (اِ) پیوند سر با گردن . (منتهی الارب ).
 • (ص ) مسلط. چیره: زن که فائق بود بر شوهر بمعنی شوهر است . (جامی ).
 • فائق آمدن
  چیره شدن . برتری یافتن . رجوع به فائق و فائق شدن شود.
  فائق شدن
  فائق آمدن . فائق گشتن . رجوع به فائق آمدن شود.
  فات
  سرنوشت . تقدیر.
 • مرگ: فات یافتن ; مردن . (ناظم الاطباء).
 • (ع اِ) نام گیاهی یا دارویی . (اقرب الموارد).
 • فاتن
  فتنه انگیز. در فتنه اندازنده .
 • کسی که اراده فجور با زنان کند. (ناظم الاطباء): قلب فاتن ; دلی که مفتون زنان شده باشد.
 • دیو. (منتهی الارب ). شیطان .
 • گمراه کننده .
 • دزد. ج ، فتان . (اقرب الموارد).
 • فاجه
  دهان دره . بیرون شدن بخارات است از راه دهن . ابونصر نصیرای بدخشانی گوید:
  ساقی ز شیشه ریز به ساغر شراب ناب
  خصم نشاط فاجه و خمیازه شد مرا.

  (آنندراج ).

  فاخته گون
  برنگ فاخته . خاکستری:
  چوشد ز نم زدن ابرهای فاخته گون
  درخت باغ چو طاوس جلوگی خرم .

  سوزنی .

  فاتح
  گشاینده . پیروز. ظفریاب . گیرنده شهر.
 • فتحه دهنده . (ناظم الاطباء).
 • فاح
  بوی خوش . رجوع به فائح شود.
  فاخته مهر
  کسی که مانند فاخته بی مهر باشد:
  تا فاخته مهری تو و طاووس کرشمه
  عشق تو چو باز است و دل من چو کبوتر.

  امیرمعزی .

  فائل
  گوشت تندی و رگ، یا آن رگ ران است . (آنندراج ) (اقرب الموارد). گوشت نزدیک اندرون . (منتهی الارب ).
 • (ص ) رجل فائل الرای ; مرد ضعیف عقل . (اقرب الموارد).
 • فاتح آباد
  دهی از دهستان گندمان بخش بروجن شهرستان شهرکرد که در 25 هزارگزی جنوب بروجن و 30 هزارگزی راه پل کوه به بروجن واقع است . محلی کوهستانی ، معتدل و دارای 131 تن سکنه است . آب آنجا از چشمه و محصول عمده آن غلات ، حبوبات و کتیرا، و شغل اهالی زراعت است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
  فاتور
  آب فرونشسته از جوش . (منتهی الارب ). آب نیمگرم . (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد).
  فاحا
  به یونانی زعفران است . (فهرست مخزن الادویه ).
  فاختی
  هرچه به رنگ فاخته باشد. (ناظم الاطباء). خاکستری رنگ.
 • (اِ) قسمی خز که در شوش کردندی . (از ابن البیطار).
 • همان فاخته که یکی از اصول هفده گانه موسیقی است . رجوع به فاخته شود.
 • فائلتان
  دو رگ است در بطن هر دو ران . (آنندراج ). دو رگ است در بطن هر دو ران و محاذی همدیگر، او مضغتان من لحم اسفلها علی الصلوین من لدن ادنی الحجبتین مکتنفاالعصعص منحدرتان فی جانبی الفخذین و هما من الفرس کذلک و فال لغة فیه . (منتهی الارب ). و رجوع به فال شود.
  فاتحانه
  پیروزمندانه .
 • مغرورانه . رجوع به فاتح شود.