نوش خوار
شادخوار، چیزی را با لذت خوردن .
نیک افتادن
خوشایند بودن .
نمادین
آن چه به عنوان نماد به کار برده می شود، سمبلیک .
نه و نو کردن
در تداول ، نپذیرفتن . قبول نکردن . امتناع نمودن . انکار کردن . ابا نمودن . (یادداشت مولف ).
نوشتار
آن چه نوشته شود، نوشته .