چادردوزی
خیمه دوزی . دوختن انواع خیمه و چادر. خیام .
چادرنشینی
صحرانشینی . بادیه نشینی . بداوت . زندگی ایلیاتی .
چارارکان
چهارعنصر. چارآخشیج . ارکان اربعه یعنی آب و خاک و باد و آتش . رجوع به چهار ارکان شود:
از این چارارکان که داری بنام
ببین کاین هنرها جز او را کدام .

اسدی .

چارباغ میرزا شاهرخ
این چارباغ در بیرون شهر سمرقند است بعد از فوت امیر تیمور گورکانی در اُترار در شب چهارشنبه هفدهم شعبان سنه هشتصد و هفت که اختلاف کلی فیمابین اولاد امیرتیمور پیدا شد عیال امیرتیمور سرای ملک خانم و تومان آغا با سایر خواتین و شاه زادگان صغار برای تعزیه و فاتحه مضجع امیر تیمور به سمرقند آمدند ارغون شاه و خواجه یوسف آنها را بسمرقند راه نداده چندی در بیرون شهر در چارباغ میرزا شاهرخ ساکن و متوقف بودند و تا ورود امیرزاده خلیل سلطان که شانزدهم ماه رمضان همانسال باشد ایشان همانطور در بیرون شهر در چارباغ مزبور بسر میبردند. (مرآت البلدان ج 4 ص 34).
چاربند
کنایه از دنیا و عالم باشد. (برهان ) (آنندراج ).
 • کنایه از عناصر اربعه میباشد. (آنندراج ):
  برون جست از این گنبد چاربند
  فرس راند بر هفت چرخ بلند.

  نظامی .

 • چادر رختخواب
  کرباسی که رختخواب درآن پیچند. (آنندراج ). چادرشب . رجوع به چادرشب شود.
  چادرنماز
  پوشش ِ عبا مانند بدون آستین که سیاه رنگ نباشد و زنان بر سر افکنند به هنگام نماز خواندن و جز آن . جامه ای که از سر تا پا همه بدن را فراگیرد و زنان در خانه در وقت نماز آن را به سر کشند. (ناظم الاطباء).
  چاراژدها
  چارعنصر. چارارکان . چارآخشیج . عناصر اربعه باشد. (برهان ). کنایه از عناصر اربعه باشد و آن را چاراستاد و چارآخر نیز گویند. (آنندراج ):
  آن آدمی که زبده ارکانش می نهند
  پیوسته در کشاکش این چار اژدهاست .

  ظهیر فاریابی (از آنندراج ).

  چارباغ هرات
  این چارباغ غالباً منزلگاه سلاطین بوده . (مرآت البلدان ج 4 ص 35).
  چاربندی
  ریسمان یا طنابی که طفل نوآموز را که میخواهد سوار کاری بیاموزد بدان وسیله به اسب می بندند:
  دو دری شد چو کوی طراران
  چاربندی چو بند عیاران .

  نظامی .

  چادر زدن
  خیمه زدن . چادر برپا کردن . خیمه افراشتن .
  چادرنمازی
  منسوب به چادر نماز. زنی که چادرنماز بسر گذارد. زن که چادرنماز حجاب اوست . پارچه چادرنمازی . پارچه ای مناسب برای چادرنماز.
  چاراسب
  دسته چهاراسبی . (ناظم الاطباء). چاراسبه .
  چاربالش
  مسند و وساده ای که پادشاهان و صدور و اکابر برآن نشینند و بر آن تکیه کنند. (ناظم الاطباء). مسندی را گویند که پادشاهان و صدور و اکابر برآن نشینند. (برهان ). مسند ملوک و اکابر از این جهت که ظاهراً سابق تکیه کلانی که حالا بر پشت میدارند مرسوم نبود بلکه رسم آن بود که دو تکیه بر یمین و یسار. میگذاشتند یا آنکه یکی بر پشت و یکی پیش سینه و دو بر یمین و یسار. پس حقیقت چاربالش همان چارتکیه باشد که به مجازمعنی مسند مذکور شهرت گرفته . (آنندراج ):
  از گوشه چاربالش تو
  اقبال بسالیان نجنبد.

  خاقانی .

  چاربنیچه
  شعبه ای از طائفه ایل باصری که تیره ای از ایلات خمسه فارس بشمار میرود. (جغرافی سیاسی کیهان ص 87).
  چادر سبز
  نوعی چادر. چادری برنگ سبز: طاق،... چادر سبز. (منتهی الارب ).
 • کنایه است از حجاب شب:
  صبح صادق پس کاذب چه کند بر تن دهر
  چادر سبز درد تا زن رسوا بینند.

  خاقانی .

 • چادر نیلی
  چادر نیلگون . چادر کحلی .
 • کنایه است از آسمان .
 • چاراسباب
  علل اربعه یعنی علت مادی و علت فاعلی و علت صوری و علت غائی . (آنندراج ) (ناظم الاطباء).
 • چهارقوه یعنی قوه جاذبه و ماسکه و هاضمه و دافعه . (ناظم الاطباء).
 • چهارعنصر. (ناظم الاطباء).
 • چاربالش ارکان
  طبایع اربعه . (آنندراج ):
  واثق مشو بعمر که در خواب غفلت است
  آن کس که چاربالش ارکانش متکاست .

  ظهیر فاریابی (از آنندراج ).

  چاربی بی
  اصطلاحی در بازی آس . چاربرگ بازی ورق یاآس که هر برگ آن نقش «بی بی » دارد و در بازی آس پس از چارآس و چارشاه امتیازش از سایر برگها بیشتر است .