چاربیخ
اصول اربعه . چهار ریشه و آن ریشه خطمی و رازیانه و کرفس و کَبَر باشد. بیخ کاسنی و بیخ رازیانه و بیخ کبر و بیخ کرفس را گویند. (برهان ) (آنندراج ).
 • (ص مرکب ) دارای چهار ریشه . چارریشه . چاراصل:
  درختی است شش پهلو و چاربیخ
  تنی چند را بسته بر چارمیخ .

  نظامی (شرفنامه ص 89).

 • چارتا
  طنبور و رباب چهار تار را گویند. (برهان ).
 • کنایه از چهار عنصر و عالم و دنیا هم هست به اعتبار چهار رکن . (برهان ) (آنندراج ).
 • چارگوهر. (آنندراج ).
 • چارلا و رجوع به چار تار و چار تاره شود.
 • چارچوب فطرت
  عناصر اربعه . (آنندراج ).
  چاردار ملک
  چهار شهر خراسان که مورد هجوم غزان قرارگرفت و ویران شد و عبارت بودند از مرو و بلخ و هرات و نیشابور.
  چاربیخی
  چاراصلی . چارریشه ای . کنایه از ریشه محکم و استوار.
 • چارعنصری:
  کاین هفت خدنگ چاربیخی
  وین نه سپر هزارمیخی .

  نظامی (لیلی و مجنون ).

 • چارتائی
  قسمی مرغابی خرد.
  چارجوی بهشتی
  چهار نهر، یکی از آب دوم از شیر، سوم از خمر، چهارم از عسل . (آنندراج ).
 • کنایه از سیحون و جیحون و نیل و فرات . (آنندراج ).
 • کوثر و سلسبیل و تسنیم و طهور در بهشت . (اقبالنامه چ وحید ص 250):
  ز دوزخ مشو تشنه را چاره جوی
  سخن در بهشت است و آن چار جوی .

  نظامی (اقبالنامه ).

 • چارچوبه
  چارچوب . چهارچوب . چهارچوبه . چارچوبه در. چارچوبی که مصراع در یک لتی یا دو مصراع در بر آن استوار شود.
 • چهار قطعه چوبی که در حاشیه چیزی قرار دهند. (ناظم الاطباء). و رجوع بچارچوب و چهارچوب و چهارچوبه شود.
 • چاردانگ
  کنایه از چیزی که نسبت بامثال خود دو چندان باشد چه دینار شش دانگ میباشد دانگ ششم حصه دینار است پس چهاردانگ به نسبت دودانگ زائد میباشد و لفظ چهاردانگ که گاهی صفت هندوستان واقع میگردد بنابر آن است که چون عرض و طول هندوستان سوای روس از اکثر بلاد عالم بیشتر است یا آنکه آبادی و تحصیل از هندوستان به نسبت تحصیل دیگر بلاد عالم بیشتر است پس از این سبب تمام عالم را یک دینار فرض کردند و هندوستان را از آن بمنزله چهاردانگ شمردند، یا آنکه هندوستان در چهاراقلیم واقع است چنانکه در نقشه ربع مسکون ظاهر است در لفظهفت اقلیم . (آنندراج ). چهار ربع کره . (ناظم الاطباء).
 • اصطلاح موسیقی .
 • اصطلاح بنایی .
 • اصطلاح در تراشیدن قلم .
 • هر چیز که نه کلان باشد و نه خرد. (ناظم الاطباء).
 • چاربید
  قلعه ای است در بجنورد. از آب چشمه مشروب میشود، زراعتش آبی است . هوایش ییلاق. پانزده خانوار سکنه دارد. (مرآت البلدان ج 1).
  چارتار
  طنبور و رباب چهارتار را گویند. (برهان ):
  طبع گیتی راست شد در عهد تو زآنسان که باز
  نشنود صوت مخالف هیچکس زین چارتار.

  سلمان ساوجی .

  چارجوی فطرت
  عناصر اربعه . (آنندراج ).
 • چهار مزاج انسانی یعنی دموی و صفراوی و بلغمی و سودائی . (ناظم الاطباء).
 • چارحد
  شرق و غرب و جنوب و شمال . (آنندراج ). مشرق و مغرب و شمال و جنوب . (ناظم الاطباء). چار جهت:
  کرد رها در حرم کاینات
  هفت خط و چارحد و شش جهات .

  نظامی .

  چاردانگه
  قریه ای است از قرای غار مِن اعمال طهران این قریه خالصه دیوان اعلی میباشد. (مرآت البلدان ج 4 ص 44).
  چاربیستی
  نام منصب که از طرف پادشاه باشد. (آنندراج ).
  چارتاره
  به معنی چارتار است که طنبور و رباب و هر سازی که بر آن چهارتار بندند. (برهان ) (آنندراج ).
 • کنایه از عناصر و دنیا هم هست . (برهان ). و رجوع به چارتا و چارتار شود.
 • چارجهت
  چهارسوی و چهارطرف . (ناظم الاطباء). مشرق و مغرب و شمال وجنوب . چهارسمت .
 • عالم . (ناظم الاطباء).
 • چارحرفی
  کلمه ای که دارای چهار حرف باشد. هر کلمه ای که چارحرف از حروف الفباء در آن باشد. کلمه چارحرفی از قبیل : مادر، بابا، جهان ، زانو و غیره .
  چاردانگه شوشتر
  عبارت است از پنجاه باب خانه و یکصد نفر ذکور و یکصد و شش نفر اناث (مرآت البلدان ج 4 ص 45). و رجوع به جغرافی غرب ایران نگارش بهمن کریمی ص 109 و 110 و 180 شود.
  چارتاق
  چارطاق. بالتمام باز (در). رجوع به چارطاق و چهارطاق شود.