یهیدن
ویران کردن و خراب کردن و فاسد کردن وتلف کردن و پایمال کردن و محو کردن . (ناظم الاطباء). فراهم کردن و برهم زدن و خراب کردن مانند فراهم آوردن و برهم زدن خانه و عمارت . (از شعوری ج 2 ورق 447).
ییلاق طهماسب کندی
دهی است از دهستان آواجیق بخش حومه شهرستان ماکو، واقع در 34هزارگزی باختر ماکو، با 111 تن سکنه .راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
یهودانه
مانند یهود. همچون یهود. به روش یهودیان . شایسته یهودان .
 • (اِ مرکب ) غیار. (از فرهنگ جهانگیری ). عسلی . پارچه زردی را گویند که یهودان بر جامه خود دوزند تا امتیاز میان ایشان و مسلمانان باشد. (برهان ) (آنندراج ). پارچه زردی که یهودیان بر جامه خود از جهت امتیاز از مسلمانان دوزند. (ناظم الاطباء). پاره زرد که بر کتف یهودان دوخته بود تمیز را. (یادداشت مولف ):
  فلک را یهودانه بر کتف ازرق
  یکی پاره زرد کتان نماید.

  خاقانی .

 • یهیر
  سنگ سخت .
 • (اِ) سنگی است شبیه کف دست .
 • سراب .و منه المثل : اکذب من الیهیر. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ) (آنندراج ). و رجوع به سراب شود.
 • حنظل . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از آنندراج ).
 • شلم .
 • پاره بزرگ از شلم .
 • طلح . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). و رجوع به طلح شود.
 • جانورکی است بزرگتر از کلاکموش .
 • دروغ . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ).
 • (اِمص ) ستیهیدگی . (منتهی الارب ) (آنندراج ). ستیهیدگی و لجاجت . (ناظم الاطباء).
 • ییلاقی
  منسوب به ییلاق: هوای ییلاقی ، خانه ییلاقی . (یادداشت مولف ):
  کاکل از مه شد عذار ساقیان سردمهر
  آب و آتش بر رخ گلهای ییلاقی فشاند.

  مسیح کاشی (از آنندراج ).

  یهاب
  اهاب . و آن نام موضعی است نزدیک مدینه . (یادداشت مولف ). و رجوع به اهاب شود.
  یهودای اسخریوطی
  یهودای حواری . آنکه مکان عیسی را به کَهَنه نمود. (یادداشت مولف ). رجوع به یهودا... شود.
  ییلان
  ئیلان . لفظ مفرد است به معنی مار. (آنندراج ). اما تلفظ درست کلمه ئیلان است . (یادداشت مولف ).
  -ییلان ئیل (ئیلی ) ; سال مار. سال ششم از سنین دوازده گانه ترکان . (یادداشت مولف ).
  یهودای مکابه
  ناجی و سردارجنگی و شجاع یهود متولد در حدود 200 ق.م . و مقتول در سال 160 ق.م . وی در سال 165 ق.م . پس از مرگ پدرش ماتاتیاس که یهودیان را علیه شاه وقت سوریه (آنتیوخوس اپی فان ) وادار به شورش کرده بود، سرکردگی شورش یهودیان را به عهده گرفت و رشادتهای بسیاری به خرج دادو سپاهیان پادشاه سوریه را در نزدیک حبرون به سختی شکست داد. سال بعد (164 ق.م .) مرگ آنتیوخوس پادشاه سوریه دررسید و یهودا اورشلیم را متصرف شد و هدایای زیادی وقف معبد اورشلیم نمود. دو سال بعد (162 ق.م .) جنگ دیگری بین سپاهیان پادشاه جدید سوریه (دمتریوس سوته ) و یهودا درگرفت . یهودا ابتدا فاتح شد ولی پس از چندی گرفتار سپاهیان نیرومند پادشاه سوریه شد و مقتول گردید (160 ق.م .). در ادبیات و نوشته های تعدادی از نویسندگان غربی ، یهودای مکابه به عنوان نمونه شجاعت و رشادت معرفی شده است .
  یهیری
  آب بسیار. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ).
 • ناچیز و هیچکاره . (منتهی الارب ) (آنندراج ). چیز باطل . (ناظم الاطباء).
 • صمغ طلح .
 • نوعی از درخت . (منتهی الارب ) (آنندراج ). درختی است . (ناظم الاطباء).
 • گیاهی است . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ).
 • ییلدوز
  ییلدیز. یولدوز. از اولدوز (به معنی ستاره ). قصری از سلاطین عثمانی . (یادداشت مولف ). و رجوع به یولدوز شود.
  یهانیس برگ
  ژهانیسبرگ. شهرکی است در ایالت هس در پروس ، دارای 1600 تن سکنه . و شراب آن معروف است . (از یادداشت مولف ).
  یهوده
  نام شهر ولایت جوزجان بوده . حمداللّه مستوفی گوید: جوزجان ولایتی است و شهرش یهوده و فاریاب و شبورقان است . (نزهةالقلوب ج 3 ص 155).
  یه یه
  یهیه . یهیا. شبانان در راندن شتر گویند: یه یه و یهیا. (از تاج العروس ج 10 ص 421 و ج 9 ص 424). و رجوع به یهیا شود.
  ییما
  جم . جمشید. یمه . یم . صورتی از یم و جم . صورت قدیمی یم و جم . (یادداشت مولف ). و رجوع به جم و جمشید و یم شود.
  یهدان
  ج ِ یهود. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). رجوع به یهود شود.
  یهودی
  منسوب به یهود. (ناظم الاطباء). هر چیز منسوب و مربوط به یهود.
 • منسوب است به دروازه بغداد که درب الیهودش نامند. (از لباب الانساب ).
 • جهود و کسی که دارای دین یهود باشد. تیداکی . ج ، یهودیان . (از ناظم الاطباء). جهود. ج ، یهود. (منتهی الارب ) (آنندراج ). یک تن از یهود. اسرائیلی . کلیمی . موسایی . موسوی . (یادداشت مولف ). جهود. (دهار) (از مهذب الاسماء) (السامی فی الاسامی ):
  چه فرمایی که از ظلم یهودی
  گریزم بر در دیر سکوبا.

  خاقانی .

 • یهیهة
  ="line-height: 25px;"> متاسفانه نتیجه ای برای جستجوی یهیهة در لغتنامه دهخدا یافته نشد.

  برای جستجوی بهتر:
  - در نوشتن املای کلمه خود بیشتر دقت کنید.
  - در نوار جستجو بجای حروفی که نمیدانید از خط فاصله (-) استفاده کنید. مانند:( س-ر، یا سر-س-ان)
  - در نوار جستجو می توانید ستاره (*) را برای تعداد نا معلومی از حروف بکار برید مانند: نمایشگ*، یا *وستان.
  ییمه
  نام پسر خورشید در اوستا که در سنسکریت به صورت یمه آمده است .(از مزدیسنا و ادب پارسی ص 41). و رجوع به یمه شود.
  یهدیک ا
  هدایت کند تو را خدا. خداوند تو را به راه راست دارد.