یهودیات
ج ِ یهودیه . (دهار).
 • نوشته یا آثار کتبی مربوط به یهود.
 • یین
  هنگامی که مابین طلوع فجر و طلوع آفتاب است . (ناظم الاطباء).
  یهودیانه
  مانند یهودی . همچون یهود.
 • (اِ مرکب ) یهودانه . پاره زردی که یهودیان برای تمیز بر دوش خود می دوختند. غیار. عسلی:
  گردون یهودیانه به کتف کبود خویش
  آن زرد پاره بین که چه پیدا برافکند.

  خاقانی .

 • ی ی ی
  (اصطلاح عامیانه ) آوازی است که برآرند چون گفتار کسی را والوچانیدن خواهند. آوازی که بدان سخن کسی و بالاخص پیران را والوچانند. (یادداشت مولف ).
  یهرچی
  دهی است از دهستان قوریچای بخش قره آغاج شهرستان مراغه ، واقع در 25هزارگزی شمال باختری قره آغاج ، با 195 تن سکنه . آب آن از چشمه سارها وراه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
  یهودی بازی
  (اصطلاح عامیانه ) بازی یهودیان درآوردن . به کردار یهودیان دست یازیدن . کنایه است از سخت خست و لئامت نمودن . (از یادداشت مولف ). و رجوع به یهودی شود.
  ییا
  جد محمدبن عبدالجبار و خواهر او بانویه هر دو تن آنها از مشایخ سلفی باشند. (از تاج العروس ).
  یی یی
  کلمه ای است که گاه تعجب گویند. (از تاج العروس ج 10 ص 421) (یادداشت مولف ).
  یهرلو
  دهی است از دهستان حومه بخش تکاب شهرستان مراغه ، واقع در 5/10هزارگزی شمال باختری تکاب . آب آن از چشمه سارها وراه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
  یهودیت
  یهودی و جهودگری . (ناظم الاطباء). یهودیة. یهود بودن . جهود بودن . یهودی بودن . (یادداشت مولف ).
 • رسم و آیین یهود. (ناظم الاطباء). جهودی . (یادداشت مولف ). و رجوع به یهود و یهودی شود.
 • ییاق
  به معنی فرش است ، در مجمع چنین آمده . (از شعوری ج 2 ورق144).
  یهره
  آرزومند. (ناظم الاطباء). به معنی یویه [ پویه ] است . (از شعوری ج 2 ورق 450). رجوع به پویه و یوبه شود.
  یهودیه
  قسمتی از شهر شهرستان قدیم (در محل فعلی سپاهان «اصفهان ») که یهودیها در آن ساکن بودند. (یادداشت مولف ). محله ای است در اصفهان . (از معجم البلدان ). قسمتی از اصفهان . (دمشقی ).و رجوع به نزهةالقلوب چ اروپا مقاله سوم ص 50 شود.
  ییرزاغه
  ایستگاه خط قزوین -زنجان ، میان زرین دشت و سلطانیه ، واقع در 361هزارگزی تهران . (یادداشت مولف ).
  یهفوف
  بددل . (منتهی الارب ) (آنندراج ). مرد بددل . (ناظم الاطباء).
 • مرد گول و احمق. (ناظم الاطباء). گول . (منتهی الارب ) (آنندراج ).
 • تیزخاطر. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). تیزدل . ج ، یهافیف . (مهذب الاسماء).
 • زمین بی آب وگیاه . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).
 • آهن قلب .
 • بر جبال هم اطلاق شود. (از مقدمه تاج العروس ).
 • یهوذا
  یهودا. پسر یعقوب که قوم یهود بدو منسوبند. (از المعرب جوالیقی ص 357). و رجوع به یهود و یهودا شود.
  ییرکوکی
  یرکوکی . اسم ترکی جزر است که به فارسی زردک نامند. (تحفه حکیم مومن ). مرکب است از «ییر = یر»ترکی به معنی زمین و «کوک » به معنی ریشه و یاء اضافه و معنی ترکیب «ریشه زمین » یا «ریشه زمینی » است که به گزر یا زردک اطلاق کنند. رجوع به زردک و گزر شود.
  یهکوک
  گول با اندکی زیرکی . (منتهی الارب ). هوک . گول . (یادداشت مولف ).
  یهوذی
  یهودی است . (منتهی الارب ). یهودی . منسوب به یهود. (ناظم الاطباء).
 • یهود. (ناظم الاطباء). رجوع به یهودی شود.
 • ییسومنکو
  سومین از اولوس جغتای به ماوراءالنهر، ظاهراً از 645 تا650 ه' . ق. (یادداشت مولف ). و رجوع به منکو شود.