کد : MFT-136     

فضيلت مسجد كوفه


فضيلت مسجد كوفه

 


فصل پنجم

در فضيلت كوفه و مسجد بزرگ آن و اعمال آن مسجد و زيارت جناب مسلم است بدانكه كوفه يكى از آن چهار بلدى است كه حق تعالى آن را اختيار فرموده و طُور سينين تفسير به آن شده و در روايت است كه آن حرم خدا و حرم رسول صلى الله عليه و آله و حرم اميرالمؤ منين عليه السلام است و يك درهم تصدّق در آن حساب مى شود به صد درهم در جاى ديگر و دو ركعت نماز در آن حساب مى شود به صد ركعت.

اما فضيلت مسجد كوفه:

پس زياده از آن است كه ذكر شود و بس است در شرافت آن كه يكى از آن چهار مسجدى است كه سزاوار است شَدِّرِحال شود به سمت آنها بجهت درك فيوضات آنها و يكى از آن مواطن است كه مسافر مخيّر است در آن مابين قصر و اتمام نماز و نماز فريضه در آن معادل حجّ مقبول و معادل هزار نماز است كه در جاى ديگر بجاى آورده شود و در روايات وارد شده كه محلّ نماز پيغمبران است و محلّ نماز حضرت مهدى صلوات اللّه عليه خواهد شد و در روايتى هزار پيغمبر و هزار وصىّ پيغمبر در آن نماز كرده و از بعضى روايات استفاده شود كه مسجد كوفه افضل است از مسجد اقصى كه در بيت المقدّس است و ابن قولويه از امام محمّد باقر عليه السلام روايت كرده كه فرمود اگر مردم بدانند كه چه فضيلت دارد مسجد كوفه هر آينه از شهرهاى دور تهيّه زاد و راحله كنند و بسوى اين مسجد بيايند و فرمود كه نماز واجب در آن برابر است با حج مقبول و نماز نافله برابر عمره مقبوله و به روايت ديگر نماز فريضه و نافله در آن مثل حجّ و عمره اى است كه با رسول خدا صلى الله عليه و آله كرده باشند شيخ كلينى و غير او از مشايخ عظام روايت كرده اند از هارون بن خارجه كه حضرت صادق عليه السلام به من فرمود اى هارون چه مقدار مسافت است بين تو و بين مسجد كوفه يك ميل مى شود گفتم نه فرمود بجا مى آورى همه نمازهاى خود را در آنجا گفتم نه فرمود اگر من نزديك آن مسجد بودم اميد داشتم كه از من فوت نمى شد يك نماز در آن و هيچ مى دانى كه چيست فضيلت آن موضع نبوده بنده صالحى و نه پيغمبرى مگر آنكه نماز گذارده در مسجد كوفه حتّى آنكه رسول خدا صلى الله عليه و آله در شبى كه او را به معراج مى بردند جبرئيل به آن حضرت گفت مى دانى كه در كجائى يا رسول اللّه الا ن مقابل مسجد كوفه مى باشى فرمود پس رخصت بطلب از پروردگار من تا بروم در آن و دو ركعت نماز گذارم پس جبرئيل از حق تعالى اذن طلب كرد حق تعالى اذن مرحمت فرمود پس فرود آورد آن حضرت را و آن جناب دو ركعت نماز گذاشت در آن و بدرستى كه جانب راست آن باغى است از باغهاى بهشت و ميان آن باغى است از باغهاى بهشت و عقب آن باغى است از باغهاى بهشت و بدرستى كه نماز واجب در آن برابر است با هزار نماز و نافله در آن مقابلست با پانصد نماز و نشستن در آن بدون تلاوت و ذكر عبادتست و اگر مردم بدانند كه چه فضيلت است در آن بيايند بسوى آن اگرچه به رَوِش كودكان خود را بر زمين كشند و در روايت ديگر است كه نماز واجب در آن مقابل حجّ است و نماز نافله مقابل عمره و گذشت در ذيل زيارت هفتم حضرت امير عليه السلام اشاره به فضيلت اين مسجد شريف و از بعضى روايات معلوم مى شود كه جانب راست اين مسجد افضلست از جانب چپ آن .