لطفا چند لحظه تامل فرمائید ...
١٦:٠٤
بخش 1 | وزارت علوم و حواشی آن در دولت جدید | مناظره آقایان فقفوری و مسعودی
١٧:١٦
بخش 2 | وزارت علوم و حواشی آن در دولت جدید | مناظره آقایان فقفوری و مسعودی
١٧:١٥
بخش 3 | وزارت علوم و حواشی آن در دولت جدید | مناظره آقایان فقفوری و مسعودی
دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha