لطفا چند لحظه تامل فرمائید ...
١٦:٢١
بخش 1 | اﻳﺮان ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﺬف ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ آﻧﻬا | حسام الدین آشنا در گفتگو ی ویژه خبری
١٧:٠٣
بخش 2 | اﻳﺮان ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﺬف ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ آﻧﻬا | حسام الدین آشنا در گفتگو ی ویژه خبری
١٧:٠٢
بخش 3 | اﻳﺮان ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﺬف ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ آﻧﻬا | حسام الدین آشنا در گفتگو ی ویژه خبری
دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو
ﻣﺸﺎور ﻓﺮھﻨﮕﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ھﺎ را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﯾﻢ اﻣﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ، ﮔﻔﺖ: ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﺬف ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ ھﺴﺘﯿﻢ ﻧﻪ ﮐﺎھﺶ آﻧﮫﺎ و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎھﺶ ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ ﭼﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﯿﻢ.
 
آیا در انتخابات شرکت میکنید؟
حتما شرکت میکنم
55%
 
اصلا شرکت نمیکنم
28%
 
بعداز مناظرات تصمیم میگیرم
15%