کد : MFT-194     

كيفيت زيارت حضرت صاحب الا مر عجّل الله تعالى فرجه


كيفيت زيارت حضرت صاحب الا مر عجّل الله تعالى فرجه

 


مقدمه

مقام دوّم در آداب سرداب مطهّر و كيفيّت زيارت حجة اللَّه على العباد و بقيّة اللَّه فى البلاد الا مام المهدى حضرت حجة بن الحسن صاحب الزّمان صلوات الله عليه و على آبائه .

و قبل از شروع تنبيه كنيم بر امرى كه در كتاب هديّه از كتاب تحيّه نقل كرديم و آن امر اينست كه اين سرداب مطهّر داخل در خانه آن بزرگواران بوده و راه دخول در آن سرداب در قديم قبل از بناء جديد و ساختن صحن و قبّه و حرم از پشت سر نزديك به قبر نرجس خاتون بود و شايد حال در رواق باشد آنجا پايين مى رفتند و دالان دراز تاريكى داشت چون از آنجا مى گذشتند بدر سرداب غيبت مى رسيدند كه حال آيينه كارى شده و پنجره از طرف قبله به صحن عسكرييّن عليه السلام باز مى شود و آن در از وسط اين سرداب باز مى شد كه حال كاشى ديوار بجاى آن را به شكل محرابى ساخته اند و همه اعمال اين سه امام عليهم السلام از يك حرم مى شد ولهذا شهيد اوّل در مزار بعد از زيارت عسكريّين عليه السلام زيارت سرداب را ذكر كرده پس از آن زيارت نرجس خاتون را و در يكصد سال و چيزى قبل مؤ يّد مُسَدَّد احمد خان دنبلى مبلغى خطير اقدام كرد و صحن آن دو امام عليه السلام را به نحوى كه الا ن موجود است جدا نمود و براى آن روضه و رواق و قبّه عاليه برپا نمود و براى سرداب مطهّر صحنى على حده و ايوانى و راهى و پلّه اى جدا و دهليزى و سردابى مستقل براى زنان ساخت چنانچه حال ديده مى شود و آن راه اوّل و پلّه ها و دَرِ سرداب بالمرّه مسدود شد و نشانى از آنها نيست [مگر آن مقدارى كه فعلاً در خانه معروف به خانه اخباريها مشاهده مى شود ((منه ))] و محلّى براى بجا آوردن بعضى از آداب وارده نماند ولكن محلّ جمله اى از زيارات كه اصل سرداب شريف است تغييرى نكرده وامّا استيذان و خواندن اذن دخول پس بحسب استقراء در همه زيارات و تصريح علماء بر هر درى كه از آنجا مرسوم شده دخول در آن حرم از هر امامى كه باشد بايَست رعايت كرد و در آن حرم محترم بى اذن داخل نبايد شد.

الحال شروع كنيم در كيفيّت زيارت بدانكه اذن دخول خاصّ سرداب مطهّر همان زيارتى است كه بعد از اين بيايد و اوّل آن ((اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا خَليفَهَ اللَّهِ)) است و در آن استيذان مى شود و بايَست آن را دَر دَرِ سرداب پيش از پايين رفتن از پلّه ها خواند و اذن دخولى ديگر سيّد بن طاوس نقل كرده قريب به همان اذن دخول اوّل كه در فصل دويّم از باب زيارات نقل كرديم و اذن دخولى ديگر علاّمه مجلسى از نسخه تقديمه نقل كرده كه اوّل آن ((اَلّلهُمَّ اِنَّ هذِهِ بُقْعَةٌ طَهَّرْتَها وَعَقْوَةٌ شَرَّفْتَها)) است كه ما نيز آن را بعد از آن اذن دخول عمومى نقل كرديم پس ‍ به آنجا رجوع نما و به آن كلمات استيذان كن پس از آن برو و داخل سرداب مطهّر شو و زيارت كن آن حضرت را به آنچه خود دستورالعمل داده اند