و من خطبة له ع في رسول

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

173 و از خطبه‏هاى آن حضرت است امين وحى اوست و خاتم فرستادگانش ، رحمت او را مژده دهنده و از كيفر او ترساننده . مردم سزاوار به خلافت كسى است كه بدان تواناتر باشد ، و در آن به فرمان خدا داناتر . اگر فتنه جويى فتنه آغازد ، از او خواهيد تا با جمع مسلمانان بسازد ، و اگر سرباز زند سر خويش ببازد . به جانم سوگند ، اگر كار امامت راست نيايد جز بدانكه همه مردم در آن حاضر بايد ، چنين كار ناشدنى نمايد . ليكن كسانى كه حاضرند و حكم آن دانند ، بر آنان كه حاضر نباشند ، حكم رانند ، و آنگاه حاضر حق ندارد سرباز زند و نپذيرد ، و نه غايب را كه ديگرى را امام خود گيرد . بدانيد كه من با دو كس مى‏ستيزم : آن كه چيزى را خواهد كه حقّ آن را ندارد ، و آن كه حقّى را كه برگردن اوست نگزارد . بندگان خدا شما را به پرهيزگارى وصيّت مى‏كنم ، كه پرهيزگارى بهترين چيزى است كه بنده خدا ديگرى را وصيّت كند كه آن را پيشه گيرد ، و نزد خدا بهترين كارها آن است كه به تقوى پايان پذيرد . ميان شما و اهل قبله در جنگ گشوده شد ، و اين علم را برندارد مگر آن كه بينا و شكيباست ، و داند كه حقّ در كجاست . پس بدانچه شما را فرمان داده‏اند روى آريد ، و از آنچه شما را بازداشته‏اند دست بداريد و تا چيزى را آشكارا ندانيد ، شتاب مياريد . چه ، بود كه ما را در آنچه ناخوش مى‏داريد رايى ديگر بود اگر آنچه خواهيد با كتاب و سنّت برابر بود . بدانيد اين جهان كه شما آرزوى آن را داريد ، و بدان روى مى‏آريد ، و شما را به خشم مى‏آرد و خشنود مى‏دارد ، نه خانه شماست ، و نه جايگاهى است كه شما را براى آن آفريده‏اند و به سوى آن خوانده‏اند . بدانيد كه دنيا براى شما پايدار نيست ، و در آن جاودان نخواهيد ماند ، و دنيا اگر شما را [ 180 ] فريفت از شرّ خود نيز ترساند . پس آنچه را بدان فريبد بدانچه بدان ترساند واگذاريد . و به خاطر ترساندنش از طمع بستن بدان دست بداريد ، و در دنيا بر يكديگر پيشى گيريد به خانه‏اى كه شما را بدان خوانده‏اند ، و از روى دل از دنيا باز گرديد و بدان روى مياريد ، و كسى از شما از بينى نگريد همچون گريستن كنيزكان 1 براى چيزى كه گرفته‏اند از آنان ، و كامل شدن نعمت خدا را خواهان باشيد با شكيبايى بر طاعت او ، و حفظ آنچه از شما خواسته‏اند از كتاب او قرآن . بدانيد كه زيان نمى‏رساند شما را ضايع شدن چيزى از دنياى شما ، از آن پس كه اساس دين خود را پاس بداريد . بدانيد كه سودى نبخشد شما را پس از ضايع كردن دينتان آنچه از دنياى خود در ضبط آريد . خدا دلهاى ما و شما را خواهان راه حق سازد ، و بر دلهاى ما و شما شكيبايى در اندازد