و من خطبة له ع في الوصية بأمور التقوى

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

[ 205 ] 188 و از خطبه‏هاى آن حضرت است اى مردم شما را سفارش مى‏كنم به ترس از خدا و فراوان ستودن او به پاس عطاها كه به شما بخشيده و نعمتها كه ارزانى‏تان فرموده ، و آنچه از وى به شما رسيده . چه نعمتها ، كه شما را بدان مخصوص فرمود ، و رحمت پى در پى ، كه افزود . زشتى‏تان بر او آشكار بود و بر شما پوشيد ، در دسترس گرفتنش بوديد ، و شما را مهلت بخشيد . و شما را سفارش مى‏كنم به ياد آوردن مردن ، و از مردن اندك غافل بودن ، و چگونه از چيزى غافل شويد كه شما را فراموش نكند ، و در چيزى طمع بنديد 1 كه مهلتتان ندهد . اندرزگوى شما بس مرده‏هايى را كه ديديد . بر دوشها به گورهاشان بردند ، نه خود سوار بودند ، در گورهاشان فرود آوردند ، نه خود فرود آمدند . گويى آنان آباد كننده دنيا نبودند ، و گويى هميشه آخرت خانه‏هاشان بود ، و پيوسته در آن غنودند . آنچه را وطن خود گرفته بودند ، از آن رميدند ، و در آنجا كه از آن مى‏رميدند ، آرميدند . بدانچه از آن جدا شدند 2 سرگرم گرديدند ، و جايى را كه بدان رفتند 3 تباه گردانيدند . نه از زشتى بازگرديدن توانند ، و نه بر كار نيك افزودن . به دنيا خو گرفتند و آنان را فريفته ساخت ، و بدان اعتماد كردند و بر خاكشان انداخت . پس بر يكديگر پيشى گيريد خدايتان بيامرزاد در خانه‏هاتان ، كه شما را آباد كردن آن فرموده‏اند ، و بدانچه خواهان آنتان ساخته‏اند و بدان خوانده‏اند . و با شكيبايى بر طاعت خدا و دورى گزيدن از معصيت او ، كامل ساختن نعمتهايش را بخواهيد ، كه فردا به امروز نزديك است ، و چه شتابان گذرد ساعتها در روزها ، و روزها در ماه ، و ماهها در سال ، و سالها در دوران زندگانى كوتاه .