و من كتاب له ع إلى معاوية

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

55 و از نامه آن حضرت است به معاويه اما بعد ، خداوند سبحان دنيا را براى آخرت قرار داده ، و مردم دنيا را در آن به آزمايش نهاده تا معلوم دارد كدام يك نيكوكارتر است . ما را براى دنيا نيافريده‏اند ، و نه ما را به كوشش در آن فرموده‏اند . ما را به دنيا آوردند تا در آن آزموده شويم ، و همانا خدا مرا به تو آزمود و تو را به من آزمايش نمود ، و يكى از ما را حجت ديگرى مقرر فرمود . با تأويل قرآن 1 در پى دنيا تاختى ، و بدانچه دست و زبان من در آن جنايتى نداشت متهمم ساختى . تو و مردم شام آن دروغ را 2 ساختيد و به گردن من انداختيد . داناى شما نادانتان را بر انگيزاند و ايستاده‏تان نشسته‏ها را به كين من خواند . پس در باره خود از خدا بترس و مهارت را به دست شيطان مده ، و روى به آخرت نه كه راه ما و تو آن راه است . و از آن بترس كه خدا به زودى بر تو بلايى رساند كه بنيادت را بركند و نژادت را نيست گرداند . من براى تو به خدا سوگند مى‏خورم ، سوگندى كه [ 343 ] آن را بر هم نمى‏زنم . اگر روزگار من و تو را فراهم آرد ، همچنان بر سر راه تو مى‏مانم « تا خدا ميان ما داورى كند و او بهترين داوران است 3 . »