متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

201 امام ( ع ) فرمود : مَنْ نَالَ اِسْتَطَالَ « هر كس به مقامى رسيد گردنفرازى كرد » . براستى كه به مرتبه‏اى از مقام ، قدرت و يا ثروتى كه باعث گردنكشى است رسيد ، گردنفرازى كرد ، يعنى در معرض گردنكشى بر ديگران به سبب مقامى كه دست يافته قرار دارد ، پس امام ( ع ) ما بالفعل را به جاى ما بالقوّه نهاده است كه بالفعل نيز صحيح است . زيرا سخنگو بطور مطلق صادق است ، هر چند كه يك مورد اتفاق بيفتد .