و من خطبة له ع يحذر من فتنة الدنيا

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 93 ) 62 گفتارى است از آن حضرت هشداريد ، كه سراى دنيا چنان است ، كه جز با حضور در متنش سلامت از آن مفهومى ندارد ، و به هر يك از ارزشهايش كه اصالت دهيم رهايى از آن ناشدنى باشد . در اين سرا ، مردم به تمامى ، درگير آزمونى ويژه‏اند . هر پاره از آن را كه فراچنگ آرند ، ناگزير از آن برون رانده شوند ، و گرفتار حسابرسى آن باشند . تنها آن چه را كه انفاق كنند ، در پناهشان گيرد و جايگاه جاويدشان شود ، آرى ، دنيا در چشم خردمندان گردش سايه را ماند : تا آهنگ تماشاى گسترش آن كنى ، برچيده شود و همان دم كه فزونى آن را بنگرى ، كاهش يابد .