متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

322 [ و گفته‏اند چون از صفّين به كوفه بازگشت به شباميان 160 گذشت و آواز گريه زنان را بر كشتگان صفين شنود . حرب پسر شرحبيل شبامى كه از مهتران مردم خود بود به سوى حضرتش آمد . امام فرمود : ] چنانكه مى‏شنوم زنان شما بر شما دست يافته‏اند چرا آنان را از افغان باز نمى‏داريد ؟ [ حرب پياده به راه افتاد و امام سواره بود ، او را فرمود : ] بازگرد كه پياده رفتن چون تويى با چون من موجب فريفته شدن والى است و خوارى مؤمن .