و من كلام له ع في توبيخ بعض أصحابه

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

69 و از سخنان آن حضرت است تا چند با شما راه مدارا بسپارم آنسان كه با شتر بچّه‏هايى مدارا كنند [ 53 ] كه كوهانشان از درون ريش است ، و از برون بى‏گزند مى‏نمايد ، لا جرم سوارى را نمى‏شايد ، يا جامه فرسوده‏اى كه چون شكاف آن را از سويى به هم آرند ، از سوى ديگر گشايد . هرگاه دسته‏اى از سپاهيان شام عنان گشايد ، و بر سرتان آيد به خانه مى‏رويد و در به روى خود مى‏بنديد و چون سوسمار در سوراخ مى‏خزيد و يا چون كفتار در لانه مى‏آرميد ؟ به خدا ، آن كس را كه شما يارى دهيد خوار است ، و آن را كه شما بر او حمله آريد ، نشانه تير شكسته سوفار 1 . به خدا سوگند ، كه در مجلس بزم بسياريد و فراهم ، و زير پرچم رزم ناچيز و كم . من مى‏دانم چگونه مى‏توان شما را درست كرد و از كجى به راستى آورد امّا نه به بهاى ارتكاب گناه كه شما اصلاح شويد و من تباه . خدايتان خوار گرداند و بهره‏تان را اندك و بى‏مقدار . به شناختن باطل بيش از شناخت حقّ آگهى داريد ، و چنانكه حقّ را پايمال مى‏كنيد گامى در راه نابودى باطل نمى‏گذاريد .