متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

406 [ و فرمود : ] چه نيكوست فروتنى توانگران برابر مستمندان براى به دست آوردن آنچه نزد خداست ، و نيكوتر از آن بزرگمنشى مستمندان به اعتماد بر خدا برابر اغنياست .