و من خطبة له ع و فيها يصف

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

94 و از خطبه‏هاى آن حضرت است برتر و بزرگ است خدايى كه انديشه‏هاى ژرف‏نگر ، به كنه شناخت او [ 87 ] نرسد ، و حدس زيركى‏ها حقيقت او را در نيابد . اوّل است كه نهايتش نيست تا به پايان رسد ، و آخرى ندارد تا سپرى گردد . از اين خطبه است در وصف پيامبران : پس آنان را در بهترين وديعت جاى به امانت سپرد ، و در نيكوترين قرارگاه مستقرّ كرد . از پشتى به پشت ديگرش داد ، همگى بزرگوار ، و زهدانهايى پاك و بى‏عيب و عار . چون يكى از آنان در گذشت ، ديگرى براى حمايت دين برخاست ، و جانشين او گشت ، تا آنكه تشريف بزرگوارى از سوى خداى بارى ، به محمّد ( ص ) رسيد ، و او را از بهترين خاندان و گراميترين دودمان بركشيد . از درختى كه پيامبران خود را از آن جدا كرد ، و امينان خويش را برگزيد و بيرون آورد . فرزندان او بهترين فرزندانند ، و خاندانش نيكوترين خاندان ، و دودمان او بهترين دودمان . در گرداگرد مكّه روييدند ، و در كشتزار بزرگوارى باليدند . شاخه‏هايشان بلند و سر به آسمان كشيده است و دست كسى به ميوه آن نارسيده . او پيشواى كسى است كه راه پرهيزگارى پويد ، و چراغ آن است كه راهنمايى جويد . چراغى است كه پرتو آن دميد ، و درخشى است كه روشنى آن بلند گرديد ، و آتشزنه‏اى است ، كه نور آن درخشيد . رفتار او ميانه روى در كار است ، و شريعت او راه حقّ را نمودار . سخنش حقّ را از باطل جدا سازد ، و داورى او عدالت است و ستم را براندازد . او را هنگامى فرستاد كه پيامبران نبودند و مردمان به خطا كار مى‏نمودند ، و امّتان در گولى و نادانى مى‏غنودند . خداتان بيامرزاد به كار پردازيد ، و نشانه‏هاى آشكار 1 را پيشواى خود سازيد تا كه راه گشاده است و راست ، و شما را به خانه‏اى مى‏خواند كه سلامت آنجاست 2 . شما در خانه‏اى به سر مى‏بريد كه بايد خشنودى خدا را در آن به دست آريد ، در مهلت و آسايش خاطرى كه داريد ، كه نامه‏ها گشوده است و خامه فرشتگان روان ، تن‏ها درست است و زبانها گردان . توبه شنفته است و كردارها پذيرفته .