ترجمه فارسی به انگلیسی ترجمه انگلیسی به فارسی

Aru Islands
جزایر آرو (در کشور اندونزی)
Aruba
جزیرهی آروبا (در ساحل شمال غربی ونزوئلا)
arugula
رجوع شود به rocket :( arugolaهم میگویند)
arum
1- (گیاه شناسی) گل شیپوری (تیرهی Araceae از راستهیArales ) 2- وابسته به گل شیپوری
arundinaceous
نی مانند، به شکل نی، سیفونی، نی سان
ARV
مخفف :ویرایش اصلی امریکایی انجیل (در سال 0191 چاپ شد)
ary _
پسوند :1- وابسته به [urinary] 2- محل[granary]
Aryan
1- نژاد آریایی، آریان، سفیدپوست غیر یهودی (به ویژه در اصطلاح نازیها) 2- هند و اروپایی 3- (مهجور) وابسته به زبانهای هند و اروپایی
aryl
(شیمی) آریل (بنیان آلی که از حذف یک اتم هیدروژن و یک هیدروکربن معطر تولید میشود)
arytenoid
(کالبدشناسی) 1- وابسته به هر یک از دو غضروف پشت حنجره (که به تارهای صوتی وصلاند)، آریتنویید، غضروف کوزهای 2- وابسته به هر یک از عضلات حنجره 3- غضروف فنجانی حنجره، عضلهی حنجره
as-
پیشوند :معادل - ad(قبل از s به کار میرود)
as (1)
9- هنگامی که، وقتی که 8- باوجود آنکه، علیرغم 7- که 6- چون 5- در حین، همان وقت 4- همان طور که، همان جور 3- در، با 2- مانند، مثل، همچون 1- همان قدر، متساویا
as (2)
1- معیار وزن در روم باستان (معادل حدود دوازده اونس) 2- سکهی مسی روم باستان
As (3)
مخفف :(شیمی) آرسنیک
AS (4)
مخفف :1- انگلوساکسون 2- فوق دیپلم در علوم
Asa
1- اسم خاص مذکر 2- (انجیل) آسا (سلطان سرزمین جودا یا یهودا)
asafetida or asafoetida
(از ریشهی فارسی) آنقوزه، انکوژه (صمغی بدبو - از انواع گیاهان آسیایی جنس Ferula و خانوادهی umbel گرفته میشود - سابقا در داروسازی کاربرد داشت)
ASAP
مخفف :در اسرع وقت، هرچه زودتر ( a.s.a.p.هم مینویسند)
asarum
(گیاه شناسی) ریشهی زنجبیل وحشی ( Asarum canadense- روغن حاصل از آن در عطرسازی و خوشمزه سازی کاربرد دارد)
ASAT
مخفف :ضد قمر مصنوعی، پادماهواره