ترجمه فارسی به انگلیسی ترجمه انگلیسی به فارسی

آبرفت
alluvium
آبرنگ
poster color, watercolor
آبرنگ کشی
wash drawing
آبرو
aqueduct, face, honor, prestige, reputation, respectability
آبروت کردن
soak, souse, steep
آبروریزی
affront, debacle, denigration, discredit, disgrace, dishonor, disrepute, reflection, scandal, stain, ignominy, opprobrium, smear, fiasco
آبروریزی کردن
dishonor, shame, soil, scandalize, sully
آبرومند
decent, honorable, modest, prestigeful, prestigious, reputable, respectable, salubrious
آبرومندانه
reputably, respectable, respectably, salubrious
آبرومندی
prestige, respectability
آبریز
cesspit, lavatory, runny, spillway
آبریزگاه
lavatory, restroom, washroom
آبزا
aqueous
آبزن
bathtub, Jacuzzi